Festwine

14. ročník mezinárodní soutěže vín FESTWINE

VINNÁ GALERIE v Brně jako pořadatel si Vás dovoluje pozvat na další ročník Mezinárodní soutěže vín FESTWINE.

Důležité termíny

Uzávěrka přihlášek: 30. dubna 2018
Dodání vzorků do: 2. května 2018
Hodnocení vín: 8. - 9. května 2018
Vyhlášení výsledků: 30. května 2018

Podmínky účasti na mezinárodní soutěži vín FESTWINE:

 1. Účastnit se mohou domácí i zahraniční výrobci vína s výjimkou vín stolních a dovozci vína s výjimkou vín stolních nebo vínům s původem mimo Evropské společenství, odpovídající kvalitou stolním vínům, kteří splní podmínky tohoto statutu.
 2. Vína přihlášená do soutěže musí odpovídat Zákonu o vinohradnictví a vinařství č. 321/2004 Sb. v platném znění a souvisejícím předpisům Evropských společenství. Zahraniční vína přihlášená do soutěže musí odpovídat legislativě platné v zemi původu tohoto vína.
 3. Kategorie:
  • A Bílá vína tichá se zbytkovým cukrem do 12 g/l.
  • B Bílá vína tichá se zbytkovým cukrem od 12 g/l do 45 g/l.
  • C Růžová tichá vína
  • D Červená vína tichá se zbytkovým cukrem do 4 g/l.
  • E Červená vína tichá se zbytkovým cukrem nad 4 g/l.
  • F Vína sladká - speciální (ledová, slámová, tokajské výběry, výběry z bobulí, z cibéb) nad 45 g/l.
  • G Ostatní vína (likérová)
  • H Šumivá a perlivá vína
  pozn. - Minimální počet pro otevření kategorie je 5 přihlášených vzorků.
 4. Každý vzorek vína je přihlášen na předepsané přihlášce vyplněné ve všech bodech.
 5. Přihlášení do soutěže je možné nejpozději do pondělí 30. 4. 2018. Přihlásit se je potřeba online na stránkách www.elwis.cz.
 6. Součástí přihlášky je chemická analýza, uvedení množství a číslo šarže přihlášeného vína. Chemická analýza musí obsahovat minimálně následující analytické hodnoty: alkohol, obsah zbytkového cukru a celkových kyselin. U tuzemských zemských vín je třeba dodat kopii dokladu o původu suroviny použité k výrobě vína, tuzemská jakostní vína, jakostní vína s přívlastkem a VOC musí být zatříděna, přičemž tuto skutečnost musí být přihlašovatel schopen na vyžádání doložit kopií dokladu o zatřídění.
 7. Budou-li do soutěže přihlášena dosud nezatříděná vína, tj. vína ze sklizně roku předcházejícího, musí se zachovat povinnost ocenit a medailí označit pouze úředně zatříděná vína. Vína oceněná na této soutěži budou při slavnostním vyhlášení pouze navržena na umístění s tím, že konečný diplom a medaili na etiketu obdrží soutěžící proti předložení dokladu o úředním zatřídění oceněného vína a s přihlédnutím k přihlášené deklaraci (tj. č. šarže a dodržení uvedeného jakostního parametru po zatřídění).
 8. Dokladem o původu vína se rozumí - kopie dokladu o zatřídění MZe resp. SZPI.
 9. Dokladem o původu suroviny pro výrobu vína se rozumí buď:
  • kopie evidenčního listu pozemku osázeného révou vinnou dané odrůdy.
  • kopie dokladu o nákupu hroznů.
 10. Do soutěže může být přihlášené jen víno kterého má vystavovatel nejméně 200 litrů, u vín kategorie F nejméně 25 litrů.
 11. Přihláška se vyplňuje ve dvou kopiích, jedna kopie s potvrzením o převzetí bude vystavovateli vrácena.
 12. Účastník mezinárodní soutěže doručí na své náklady od každého vzorku 6 láhví 0,75 l (pro výběr z bobulí či z cibéb, ledové a slámové víno mohou být láhve o minimálním objemu 6x 0,375 l nebo 8x 0,2 l), v plné prodejní adjustaci. Případné proclení zajistí vystavovatel na vlastní náklady. Na neproclené vzorky nebude brát organizátor zřetel. Vzorky včetně příloh ( článek III. bod 6. ) je nutno doručit na sběrná místa nejpozději do 2. 5. 2018.
 13. Účastnický poplatek (380,- Kč za 1 vzorek) bude hrazen v hotovosti při předávání vzorků, nebo prokázáním kopie dokladu o úhradě na účet organizátora. Nezměněno od minulých let. Pořadatelům nejde o výdělek z akce, ale o její úroveň.
 14. Organizátoři při převzetí vzorků zkontrolují správnost údajů na přihlášce dle podmínek uvedených ve statutu a přidělí každému vzorku evidenční číslo.
 15. Nesprávné údaje vylučují příslušné víno ze soutěže. V případě úmyslného uvedení nepravdivého údaje budou veškeré vzorky daného účastníka bez náhrady ze soutěže vyloučeny.

Kompletní statut ke stažení Nahoru