Festwine

15. ročník mezinárodní soutěže vín FESTWINE

VINNÁ GALERIE v Brně jako pořadatel si Vás dovoluje pozvat na další ročník Mezinárodní soutěže vín FESTWINE.

Důležité termíny

Uzávěrka přihlášek: 9. května 2019
Dodání vzorků do: 10. května 2019
Hodnocení vín: 14. - 15. května 2019
Vyhlášení výsledků: 30. května 2019

Podmínky účasti na mezinárodní soutěži vín FESTWINE:

 1. Zúčastnit se mohou domácí i zahraniční výrobci vína s výjimkou vín stolních a dovozci vína s výjimkou vín stolních nebo vín s původem mimo Evropské společenství, odpovídající kvalitou stolním vínům, kteří splní podmínky tohoto statutu.
 2. Vína přihlášená do soutěže musí odpovídat Zákonu o vinohradnictví a vinařství č. 321/2004 Sb. v platném znění a souvisejícím předpisům Evropských společenství. Zahraniční vína přihlášená do soutěže musí odpovídat legislativě platné v zemi původu tohoto vína.
 3. Kategorie:
  • A. Bílá vína tichá se zbytkovým cukrem do 4 g/l.
  • B. Bílá vína tichá se zbytkovým cukrem od 4,1 g/l do 12 g/l
  • C. Bílá vína tichá se zbytkovým cukrem od 12,1 g/l do 45 g/l.
  • D. Růžová tichá vína
  • E. Červená vína tichá se zbytkovým cukrem do 4 g/l.
  • F. Červená vína tichá se zbytkovým cukrem nad 4 g/l.
  • G. Vína sladká - speciální (ledová, slámová, tokajské výběry, výběry z bobulí, z cibéb) nad 45 g/l.
  • H. Ostatní vína (likérová, fortifikovaná)
  • I. Šumivá a perlivá vína
  • J. Přírodní (organická) vína (popis kategorie níže)
  pozn. - Minimální počet pro otevření kategorie je 5 přihlášených vzorků.
 4. Každý vzorek vína je přihlášen na předepsané přihlášce vyplněné ve všech bodech.
 5. Kategorii přírodních (organických) vín specifikujeme detailněji:
  • veškerá síra do 60 mg/l, doložená rozborem
  • vína nemusí být filtrovaná, tj. je tolerován sediment
  • barva vína může být ovlivněna dlouhou macerací hroznů, vyšší oranžový či růžový odstín u bílých vín není posuzován negativně
  • při výrobě vína nebyly použité AVSK, není povoleno přidání enzymů či taninů
  • všechna vína jsou suchá, do 4g zbytkové cukru
  • otevřeno pro bílá, růžová i červená vína
  • kategorie je vhodná pro vína oranžová, vína vyráběná z dlouho macerovaných hroznů, vína z Kvevri, vína dělaná pod florem a další.
 6. Přihlášení do soutěže je možné nejpozději do 3. 5. 2019. Přihlásit se je potřeba online na stránkách www.elwis.cz.
 7. Součástí přihlášky je chemická analýza, uvedení množství a číslo šarže přihlášeného vína. Chemická analýza musí obsahovat minimálně následující analytické hodnoty: alkohol, obsah zbytkového cukru a celkových kyselin. U tuzemských zemských vín je třeba dodat kopii dokladu o původu suroviny použité k výrobě vína, tuzemská jakostní vína, jakostní vína s přívlastkem a VOC musí být zatříděna, přičemž tuto skutečnost musí být přihlašovatel schopen na vyžádání doložit kopií dokladu o zatřídění.
 8. Budou-li do soutěže přihlášena dosud nezatříděná vína, tj. vína ze sklizně roku předcházejícího, musí se zachovat povinnost ocenit a medailí označit pouze úředně zatříděná vína. Vína oceněná na této soutěži budou při slavnostním vyhlášení pouze navržena na umístění s tím, že konečný diplom a medaili na etiketu obdrží soutěžící proti předložení dokladu o úředním zatřídění oceněného vína a s přihlédnutím k přihlášené deklaraci (tj. č. šarže a dodržení uvedeného jakostního parametru po zatřídění).
 9. Dokladem o původu vína se rozumí - kopie dokladu o zatřídění MZe resp. SZPI.
 10. Dokladem o původu suroviny pro výrobu vína se rozumí buď:
  • kopie evidenčního listu pozemku osázeného révou vinnou dané odrůdy
  • kopie dokladu o nákupu hroznů
 11. Do soutěže může být přihlášené jen víno kterého má vystavovatel nejméně 200 litrů, u vín kategorie G nejméně 25 litrů.
  • Přihláška se vyplňuje ve dvou kopiích, jedna kopie s potvrzením o převzetí bude vystavovateli vrácena.
  • Účastník mezinárodní soutěže doručí na své náklady od každého vzorku 6 láhví 0,75 l (pro výběr z bobulí či z cibéb, ledové a slámové víno mohou být láhve o minimálním objemu 6x 0,375 l nebo 8x 0,2 l), v plné prodejní adjustaci. Tedy s originální etiketou. Případné proclení zajistí vystavovatel na vlastní náklady. Na neproclené vzorky nebude brát organizátor zřetel.
  • Vzorky včetně příloh (článek III. bod 6.) je nutno doručit na sběrná místa v rozmezí 29.4.- 6. 5. 2019. Upozorňujeme, že 1.5. je z důvodu státního svátku zavřeno.
  • Sběrná místa jsou Vinná galerie, Lužánecká 16, Brno, po-pá v čase 10.00-21.00, v so od 14 (Martina Vicanová: 605702618) nebo Ekocentrum Trkmanka, Nádražní 1/1, Velké Pavlovice, po-pá v čase 7.00 - 15.30 (Zuzana Pecháčková: 774364010).
  • Účastnický poplatek činí 400 Kč za 1 vzorek. Změněno od minulých let pouze o inflaci. Pořadatelům nejde o výdělek z akce, ale o její úroveň.
  • Účastnický poplatek bude při předávání vzorků v Brně do Vinné galerie, Lužánecká 16. hrazen v hotovosti. Při předání vzorků v Ekocentru Trkmanka bude předán dodací list a následně bude zaslána faktura za poplatek. Organizátoři při převzetí vzorků zkontrolují správnost údajů na přihlášce dle podmínek uvedených ve statutu a přidělí každému vzorku evidenční číslo.
  • Nesprávné údaje vylučují příslušné víno ze soutěže. V případě úmyslného uvedení nepravdivého údaje budou veškeré vzorky daného účastníka bez náhrady ze soutěže vyloučeny

Kompletní statut ke stažení Nahoru